google9164699130a763f0.html

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

het Naoberhuis

het Naoberhuis biedt verschillende vormen van opvang aan voor jong en oud. Voor ons is het belangrijk dat mensen zich thuis voelen. Kleinschaligheid, stimulans, gezelligheid en veiligheid in een vertrouwde omgeving is daarom een belangrijke voorwaarde. Er is een respectvolle omgang en aandacht voor iedereen. Het gevoel hebben dat je erbij hoort, met of zonder handicap en of problemen en los van leeftijd. De opvang vindt plaats op eigen terrein waar de mogelijkheid bestaat om ook aan activiteiten buitenhuis mee te doen. (tuinen, paarden en kleinvee).

het Naoberhuis biedt dagopvang voor mensen met een beperking (niet leeftijdgebonden). De logeeropvang is bedoeld voor jeugdigen en jongeren die de behoefte voelen om er even tussen uit te willen door omstandigheden en of graag zelfstandig willen gaan wonen maar daarin begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Wij ondersteunen de behoefte aan veiligheid en zekerheid van onze klanten, medewerkers en relaties. Wij zijn integer, transparant en zorgvuldig met de in bewaring gegeven persoonsgegevens.

Wetgeving

Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens hebben wij te maken met volgende wettelijk kader en regels:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin zijn de belangrijkste regels vastgelegd voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op handhaving van deze wet. Sinds 1 januari 2016 bestaat er ook een verplichting om datalekken te melden.

Wat zijn persoonsgegevens

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN nummer, gezondheids- of medische gegevens. Ook gegevens van familie worden geregisteerd.

 

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd

Wij verzamelen allerlei gegevens van natuurlijke personen. We verzamelen persoonsgegevens van gewoner, medewerkers, familie - bewoners, leveranciers gegevens zorgpartners. We gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het intake, zorgplannen, facturering, VECOZO berichtgeving en rapportage doeleinden.

 

Welke gegevens data worden vastgelegd:

Interne bewoner - jeugdhulp

 • Volledige naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • BSN nummer
 • Een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs; als u wilt mag u uw Burgerservicenummer en pasfoto wegstrepen op deze kopie;
 • Gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking WLZ aanvraag
 • Gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking PGB aanvraag
 • Gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking ZVW aanvraag

 

Familie

 • Volledige naam
 • Adres;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;

 

Medewerker

 • Van (nieuwe) medewerkers: uw CV;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw motivatiebrief;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw opleiding;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw BSN-nummer;
 • Van medewerkers gegevens over functioneren.

 

Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het aangaan van een zorg overeenkomst. Het komt voor dat wij voor een specifiek doel, uw expliciete toestemming vragen. Indien u toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden.

In ons privacy beleid is vastgelegd hoe wij met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

Het verwerken van de gegevens heeft uitsluitend betrekking op data binnen de EU.  Buiten de EU is niet van toeassing. Het verwerkingsregister voor verantwoordelijke en verwerker is op verzoek ter inzage.

Wie is de functionaris van gegevensbescherming

Wij werken met met een functionaris gegevensbescherming. U kunt deze bereiken via het e-mailadres:

privacy.hetnaoberhuis@ezorg.nl

 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

Het Naoerhuis  heeft persoonsgegevens nodig om ons werk goed te kunnen uitvoeren en afspraken (overeenkomsten) te kunnen nakomen. Voor deze gegevens geldt een wettelijke grondslag,  arbeidsovereenkomst en leveren van de zorg. De grondslagen zijn ter inzage beschikaar.

 

 

Bezoekadres:

Eerste Exloërmond 133 9573PH Eerste Exloërmond

Telefoonnummer: 0599 – 638867

Mobiel: 06 - 45618031

E-mail: privacy@hetnaoberhuis.nl

 

 

KVK nummer:

74374281

AGB code:

90066114

73737215

AGB zorgverlener:

90-044327